Logotyp

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en del av hemsidan innehållande information och dokument hänförliga till LSTH Svenska Handelsfastigheter AB:s ("Svenska Handelsfastigheter") kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment (publ) ("Tre Kronor") ("Erbjudandet").


För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida. Klicka här för att återgå till startsidan.

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida. Klicka här för att återgå till startsidan.

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna). 

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras in i eller till något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, inklusive, men inte begränsat till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Svenska Handelsfastigheter frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA.

Underrättelsen ovan är erforderlig enligt värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Vänligen bekräfta att du läst igenom och accepterar dess villkor.

Genom att klicka på "Ja" nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna. Om du är bosatt eller befinner dig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på "Nej".

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida. Klicka här för att återgå till startsidan.

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tre Kronor

Den 13 april 2021 offentliggjorde LSTH Svenska Handelsfastigheter AB ("Svenska Handelsfastigheter") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB ("Tre Kronor"), att överlåta samtliga
utestående aktier i Tre Kronor till Svenska Handelsfastigheter ("Erbjudandet"). Erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet offentliggjordes den 16 april 2021 ("Erbjudandehandlingen"). Den 6 maj 2021 offentliggjorde Svenska Handelsfastigheter en höjning av vederlaget i dess kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor från 151 kronor till 163 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet") och att förlänga acceptfristen till den 20 maj 2021.

Uppdaterad preliminär tidplan

16 april 2021
Offentliggörande av erbjudandehandlingen 

19 april 2021 – 20 maj 2021
Acceptperioden har förlängts till och med den 20 maj kl. 17.00

28 maj 2021
Likviddag 

Svenska Handelsfastigheter förbehåller sig fortsatt rätten att förlänga acceptperioden, samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Ett meddelande om sådan förlängning eller sådant senareläggande kommer att meddelas av Svenska Handelsfastigheter genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler.

Kontakt

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

E-post 3kr@handelsfastigheter.se

Lennart Sten, VD, LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Tel: +46 70 697 81 70

För medierelaterade frågor, vänligen kontakta:

Michael Wallin, IR-kontakt

Tel: +46 70 878 80 19, e-post: ir@handelsfastigheter.se